Statuten

KONINKLIJK MANNENKOOR "DIE HAGHE SANGHERS"

 

​De vereniging werd opgericht op 12 maart 1917.

De statuten werden laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 april 1979.

Verenigingsregister Den Haag, nummer V 408562.

Naam en zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Koninklijk Mannenkoor "Die Haghe Sanghers" en is gevestigd te 's-Gravenhage.

Doel en Middelen
Artikel 2

1. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen, bevorderen en veredelen van de mannenkoorzang en daarmee samenhangende kunstuitingen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) het regelmatig houden van repetities;
b) het geven van openbare uitvoeringen;
c) het maken van concertreizen;
d) de kunst ook in dienst te stellen van de liefdadigheid;
e) andere koorverenigingen en muziekgezelschappen bij te staan bij hun pogingen om een goede uitvoering mogelijk te maken;
f) het aanmoedigen van Nederlandse en buitenlandse tekst- en toondichters;
g) het indienen van voorstellen tot het verstrekken van compositieopdrachten bij ter zake bevoegde instanties;
h) het verlenen van muzikale medewerking aan nationale en internationale gebeurtenissen;
i) het aanwenden van andere middelen die het doel kunnen bevorderen.

Lidmaatschap
Artikel 3

1. De vereniging bestaat uit werkende leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs.
2. Werkende leden kunnen zijn zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, van onbesproken gedrag zijn en ten overstaan van de dirigent een bewijs van bekwaamheid voor de mannenkoorzang hebben afgelegd. Dit voor zover de dirigent, in overleg met het bestuur, aanvulling van de koorpartijen nodig acht. De verplichtingen die werkende leden tegenover de vereniging hebben, worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
3. Tot leden van verdienste kunnen door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, worden benoemd degenen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
4. Tot ereleden kunnen door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, worden benoemd degenen die volgens de mening van het bestuur daarvoor in aanmerking komen.
5. Donateurs(trices) zijn alle personen die zich bereid hebben verklaard de vereniging te steunen met een jaarlijkse bijdrage. De minimale hoogte van deze bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 4
Wie als werkend lid wenst toe te treden, moet zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij de voorzitter van de commissie van ballotage of bij diens afwezigheid, bij een der leden van deze commissie. De voorzitter van de commissie van ballotage, of bij diens afwezigheid een der leden van deze commissie, stelt het bestuur en de dirigent van de aanmelding op de hoogte. De commissie beslist, in overleg met het bestuur en de dirigent, over de toelating van de aanvrager, die dan aspirant-lid wordt. Na drie maanden kan het aspirant-lid als lid van de vereniging worden toegelaten, mits ten minste twee/derde van de werkende leden, die de eerste repetitie na afloop van de termijn bijwonen, zich uitspreken vóór toelating.

 

Pagina 2

Artikel 5
Het lidmaatschap eindigt:
a) Door schriftelijke opzegging door het lid aan het secretariaat, waarna het lidmaatschap eindigt per het einde van de maand waarin de opzegging plaatsvindt;
b) Door het overlijden van het lid;
c) Door opzegging door het bestuur wegens het niet meer voldoen aan één of meer der verplichtingen die werkende leden tegenover de vereniging hebben;
d) Door ontslag.

Artikel 6
Een lid dat in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, kan in een algemene ledenvergadering door het bestuur voor ontslag worden voorgedragen. Deze vergadering beslist of tot ontslag uit het lidmaatschap moet worden overgegaan.

Contributie
Artikel 7
De hoogte van de contributie wordt, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering vastgesteld. De contributie is verschuldigd vanaf de dag waarop het lidmaatschap ingaat. De contributie blijft verschuldigd tot en met de maand waarin het lidmaatschap eindigt.

Geldmiddelen
Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de werkende leden, bijdragen van donateurs, subsidies, schenkingen, giften, legaten en erfstellingen, opbrengsten van uitvoeringen na aftrek van alle kosten, alsmede baten uit interne akties en andere baten.

Bestuur
Artikel 9
1) Het bestuur wordt gekozen uit en door de werkende leden bij volstrekte meerderheid van stemmen, uitgebracht in een algemene ledenvergadering. De voordracht en de benoeming van bestuursleden geschieden op de wijze als in het huishoudelijk reglement is vastgesteld.
2) Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige leden. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen door de algemene ledenvergadering. De bestuursleden kiezen uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een bibliothecaris en bepalen tevens wie de voorzitter bij diens afwezigheid zal vervangen.
3) De voorzitter treedt om de drie jaar af en is als zodanig terstond herkiesbaar. Van de overige bestuursleden treedt jaarlijks de helft, of bij een oneven aantal, omstreeks de helft af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid is gekozen ter vervulling van een tussentijdse vacature, eindigt zijn zittingstijd op het tijdstip waarop de zittingstijd van het door hem opgevolgde bestuurslid zou zijn geëindigd.
4) Het bestuur heeft de bevoegdheid om, eventueel tussentijds, het aantal leden van het bestuur te vergroten en daartoe één of meer vacature(s) open te stellen.
5) Het bestuur heeft de bevoegdheid om bij het ontstaan van een tussentijdse vacature of tussentijdse vacatures te besluiten niet in deze vacature(s) te voorzien, tenzij het aantal bestuursleden beneden vijf zou dalen.
6) Bestaat het bestuur uit meer dan vijf leden, dan kunnen de bestuursleden, naast de onder lid 2 van dit artikel vermelde functies, naar behoefte uit hun midden voorzien in de navolgende functies: tweede of vice-voorzitter, tweede secretaris, tweede penningmeester en tweede bibliothecaris.
7) Het bestuur heeft de bevoegdheid te allen tijde de functies opnieuw over de leden van het bestuur te verdelen, met uitzondering van de functie van de voorzitter.

 

Pagina 3

Artikel 10
1) Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering, het beheer van en de beschikking over de eigendommen van de vereniging en de handhaving van de statuten en reglementen. Het bestuur is met name bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
2) Het bestuur neemt besluiten bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Stemmen kunnen niet anders dan persoonlijk in een vergadering worden uitgebracht. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Vertegenwoordiging
Artikel 11
De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur.

Dagelijks Bestuur
Artikel 12
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de tweede of vice-voorzitter (zo in functie), de secretaris en de penningmeester.

Erevoorzitter en buitengewone bestuursleden
Artikel 13
De erevoorzitter en de buitengewone bestuursleden worden door het bestuur tot die functie aangezocht. Zij kunnen worden uitgenodigd de bestuurs- en ledenvergaderingen bij te wonen en hebben in deze vergaderingen een adviserende stem.

Algemene ledenvergadering
Artikel 14

Het bestuur belegt, behoudens het bepaalde in artikel 15, zo dikwijls het zulks nodig acht een algemene ledenvergadering. In ieder geval moet éénmaal per jaar, bij voorkeur in het eerste kwartaal, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, een algemene ledenvergadering worden gehouden, in welke vergadering het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording aflegt over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar. Tevens rapporteert in deze vergadering de controle-commissie over de in artikel 18 a, b en c genoemde punten. De leden van de vergadering zijn verplicht deze vergadering bij te wonen, tenzij hun afwezigheid om voor het bestuur aanvaardbare redenen wordt gerechtvaardigd.

Artikel 15
Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering te houden binnen vier weken na ontvangst van een desbetreffend, met redenen omkleed schriftelijk verzoek, ondertekend door ten minste tien stemgerechtigde leden.

Artikel 16
Het bestuur geeft van het houden van een algemene ledenvergadering ten minste drie weken tevoren kennis aan de leden.

Artikel 17
Wanneer het bestuur niet binnen 14 dagen voldoet aan een krachtens artikel 15 gedaan verzoek, kunnen de verzoekers zelf een algemene ledenvergadering houden, waarin uitsluitend de in het verzoek omschreven kwestie kan worden behandeld. Is in die vergadering geen enkel bestuurslid aanwezig, dan benoemt de vergadering een voorzitter en een secretaris voor die vergadering. Deze geven aan het bestuur schriftelijk kennis van de in de vergadering genomen besluiten.

 

Pagina 4

Kascontrolecommissie
Artikel 18

De algemene ledenvergadering benoemt een kascontrolecommissie bestaande uit drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascontrolecommissie heeft tot taak:
a) een onderzoek in te stellen naar de gevoerde administratie;
b) het beheer van de financiële middelen van de vereniging te controleren;
c) een onderzoek in te stellen naar de rekening en verantwoording van het bestuur;
d) verslag uit te brengen aan de algemene ledenvergadering van haar bevindingen.

Stemmingen
Artikel 19

Stemrecht hebben alleen ter vergadering aanwezige werkende leden. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten in de algemene ledenvergadering genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Huishoudelijk reglement
Artikel 20

De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, welk reglement geen bepalingen mag bevatten die strijdig zijn met de statuten.

Verenigingsjaar
Artikel 21

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Geschillen
Artikel 22

Alle geschillen omtrent toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement worden door het bestuur beslecht, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering. Omtrent zaken waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 23

Tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten in een daartoe gehouden algemene ledenvergadering, waarin ten minste drie/vierde deel van de stemgerechtigde werkende leden aanwezig is. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan wordt binnen twee maanden een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden. Deze zal dan bevoegd zijn met drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen het desbetreffende besluit te nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Wijzigingen in de statuten worden eerst van kracht nadat zij bij notariële akte zijn vastgesteld. Tenzij de algemene ledenvergadering anders bepaalt, treedt het bestuur bij de ontbinding van de vereniging op als vereffenaar. De vereffenaars bepalen de bestemming van een eventueel batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding.