Huishoudelijk reglement

KONINKLIJK MANNENKOOR "DIE HAGHE SANGHERS"

 

​De vereniging werd opgericht op 12 maart 1917.

De statuten werden laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 april 1979.

Verenigingsregister Den Haag, nummer V 408562.

Versie 7 Mei 2018

Artikel 1
Aantal leden

Het aantal werkende leden bedraagt maximaal 150

Artikel 2
Wijze waarop het lidmaatschap wordt verkregen

In overleg met de dirigent wordt door de voorzitter van de introductiecommissie (voorheen genaamd de ballotagecommissie) (of bij diens afwezigheid door een der leden van die commissie) bepaald wanneer een kandidaat ten overstaan van de dirigent een bewijs van bekwaamheid kan afleggen. De dirigent licht de introductiecommissie in over het resultaat. Het bestuur kan een kandidaat voor het lidmaatschap weigeren.

Artikel 3
Verplichtingen van de werkende leden

1) De werkende leden verplichten zich, zowel in als buiten verenigingsverband, op waardige wijze de goede naam van het Koninklijk Mannenkoor "Die Haghe Sanghers" hoog te houden, de verenigingsbelangen te dienen en de contributie en andere aan de vereniging verschuldigde bedragen tijdig te betalen.

2) De werkende leden zijn verplicht aan alle door het bestuur vast te stellen repetities en concerten deel te nemen, zij onderwerpen zich vrijwillig aan de verlangde koordiscipline.

3) Bij onvermijdelijke verhindering geven zij hiervan tijdig kennis aan de koorcommissie.

4) Om aan een concert te mogen deelnemen, moeten de leden de repetities in voldoende mate hebben bezocht, behoudens die gevallen waarin het bestuur en de dirigent uitzonderingen toestaan.

Artikel 4
Rechten van de werkende leden

Alle werkende leden ontvangen:1 exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsmede tegen kostprijs een strik en pochet, die gedragen worden bij optreden in verenigingsverband.
Leden die 25, 40 respectievelijk 50 jaar lid van het K.N.Z.V., ontvangen een bijzonder onderscheidingsteken.

Artikel 5

Alle werkende leden hebben toegang tot alle bijeenkomsten en concerten, die door het Koninklijk Mannenkoor "Die Haghe Sanghers" worden georganiseerd.De werkende leden ontvangen bij het jaarconcert dat door het koor zelf, of mede door ons koor wordt georganiseerd, een pakket van vijf toegangskaarten waarvan een gratis voor de partner.  Het bestuur bepaalt de prijs van de toegangskaarten. De leden kunnen hierbij zelf beslissen of men die doorverkoopt of gratis aan derden ter beschikking stelt.

De werkende leden zijn verplicht tot afname van dit pakket en deze kunnen als zodanig niet geretourneerd worden. Het staat de leden uiteraard vrij meer kaarten af te nemen.

Artikel 6
Einde lidmaatschap

Indien naar het oordeel van het bestuur een werkend lid kennelijk geen prijs meer stelt op voortzetting van het lidmaatschap maar verzuimt dit in overeenstemming met artikel 5, lid a, van de statuten kenbaar te maken, dient betrokkene de contributie te voldoen tot het einde van de maand, waarin, naar het oordeel van het bestuur, het lidmaatschap geacht wordt te zijn geëindigd.

Artikel 7
Rechten van niet werkende leden en donateurs

Ereleden en leden van verdienste worden als regel uitgenodigd tot het bijwonen van concerten, die de vereniging zelf organiseert. Voor de hier bedoelde concerten ontvangen donateurs(trices) maximaal twee toegangsbewijzen, dit ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 8
Het bestuur

Periodiek aftredende bestuursleden, die zich herkiesbaar stellen, worden zonder verdere formaliteiten kandidaat gesteld. Ingeval van een vacature of indien het bestuur uitbreiding van het aantal bestuursleden wenselijk acht, zal het bestuur uiterlijk drie weken vóór de datum van de algemene ledenvergadering, waarin de verkiezing zal plaatsvinden - opgave doen aan de leden van de door het bestuur voorgestelde kandidaat of kandidaten.

De leden kunnen eveneens kandidaten stellen. Deze moeten uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden, worden gesteld. De namen van de kandidaten moeten worden ingediend bij het secretariaat. Een voordracht moet zijn getekend door tenminste vijftien stemgerechtigde werkende leden evenals door de gestelde kandidaat, ten bewijze dat hij de kandidatuur aanvaardt.

 

Artikel 9

Indien blijkt, dat een bestuurslid naar het oordeel van zijn medebestuurders, zijn functie niet naar behoren vervult, kan hij bij bestuursbesluit in de uitoefening van zijn functie worden geschorst. Het bestuur is verplicht binnen een maand na bovenbedoeld besluit een algemene ledenvergadering uit te schrijven, waarin het mededeling doet van de redenen, die tot de schorsing hebben geleid. Deze vergadering beslist of het betrokken bestuurslid van zijn functie moet worden ontheven.

Artikel 10

De bibliotheek/muziekcommissie beheert de in de bibliotheek van de vereniging aanwezige muziekwerken. Zij zorgt voor het aanleggen en geregeld bijhouden van een catalogus van alle aanwezige muziekwerken. Tevens verzorgt zij de digitale opslag van alle muziek en zorgt voor de uitwerking en opslag van de repetitiestukken in Capella. Zij is tevens belast met het onderhoud van de muziekwerken.De commissie brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
De bibliotheek/muziekcommissie zorgt voor een tijdige uitreiking van de partijen op de repetities.
Tevens houdt zij de index van de repetitiemap bij.

Artikel 11
Algemene ledenvergadering

Van de datum, plaats en tijd van een algemene ledenvergadering en de door het bestuur opgebrachte agendapunten moet tenminste drie weken tevoren aan de leden kennis worden gegeven. Andere onderwerpen worden in behandeling genomen indien zij uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering door een lid schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend. Andere onderwerpen dan hierboven bedoeld kunnen uitsluitend in stemming worden gebracht indien en voor zover het bestuur en de algemene ledenvergadering daartegen geen bezwaar maken.Ereleden hebben het recht de algemene ledenvergaderingen bij te wonen en daarin van hun inzichten blijk te geven. Zij hebben als zodanig geen stemrecht.

Artikel 12
Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert als regel eenmaal per 6 weken. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken of op verzoek van tenminste twee bestuursleden kunnen meer bestuursvergaderingen in eenzelfde maand plaatsvinden.Bestuursvergaderingen worden minstens drie dagen tevoren geconvoceerd.

Artikel 13
Stemmingen

In alle vergaderingen vinden stemmingen over personen schriftelijk plaats, over zaken mondeling, tenzij de vergadering unaniem besluit van deze regel af te wijken.Vindt een schriftelijke stemming plaats, dan wijst de voorzitter uit de vergadering drie leden aan, die samen een stembureau vormen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In geval van twijfel over de waarde van een stembriefje beslist het stembureau bij meerderheid van stemmen.Indien niet meer personen kandidaat zijn gesteld dan het aantal te vervullen plaatsen, worden deze personen geacht te zijn gekozen en heeft hierover geen stemming plaats.
Bij stemmingen over personen zijn diegenen gekozen, die tenminste de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd.Wordt bij stemmingen over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee, die de meeste stemmen op zich verenigden.Bij staking van stemmen over personen beslist zo nodig het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 14.
Repetities en concerten

Vaste repetities worden wekelijks bij voorkeur op maandagavond gehouden. Eventueel noodzakelijk geachte extra repetities worden tijdig aangekondigd.Het bestuur bepaalt in overleg met de dirigent de periode waarin in de zomer geen repetities zullen worden gehouden.De koorcommissie houdt een presentielijst bij. Hij houdt het bestuur op de hoogte van de leden, die zonder kennisgeving langdurig afwezig zijn.

Artikel 14 a.
Protocol uitvoeringen in tehuizen en andere locaties

Iedere aanvraag voor optredens in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kerken etc. zal in overeenstemming met het tijdstip en beschikbaarheid van de dirigent beoordeeld worden.De kosten die in rekening gebracht worden zijn die van de dirigent en eventuele begeleiding. Een bijdrage voor de vereniging is uiteraard altijd welkom.Het zal aan de gastheer overgelaten worden om subsidies aan te vragen.Het doel van deze uitvoeringen is het Koninklijk Mannenkoor "Die Haghe Sanghers"een bredere bekendheid te geven. De tijd van het optreden zal afhankelijk zijn van de gastheer en kan variëren van ongeveer 30 minuten tot een volledig concert.

Artikel 14b.
Protocol bij overlijden van een werkend lid

Het zingen voor leden en oud-leden bij overlijden wordt in principe gedaan in overleg met de nabestaanden en de uitvaartbegeleiding.
De familie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zowel de gekozen muziek als voor de financiële afwikkeling. De dienstbegeleiding van het koor is gratis.De kosten die in rekening gebracht worden zijn die van de dirigent. De verrekening zal eventueel plaatsvinden via de uitvaartbegeleider.

Artikel 15

De vereniging geeft tenminste één eigen concert per jaar.Indien voor dit concert een begroot tekort wordt voorzien van meer dan 1.000 Euro, dan dient het bestuur voor de organisatie daarvan vooraf toestemming van de leden te hebben.

Artikel 16
Contributie

Zolang men aspirant-lid is, is de contributie facultatief. Ereleden, buitengewone bestuursleden en leden van verdienste zijn van contributie vrijgesteld.

Artikel 17
Dirigent

De dirigent van de vereniging wordt op voorstel van het bestuur door de werkende leden met volstrekte meerderheid van stemmen benoemd of ontslagen. De verplichtingen en de salariëring van de dirigent worden door het bestuur bepaald. Bij ziekte of ontstentenis wordt in overleg tussen bestuur en dirigent een vervanger aangezocht. De dirigent leidt alle repetities en concerten van het Koninklijk Mannenkoor "Die Haghe Sanghers". Hij is, na overleg met het bestuur, verantwoordelijk voor de keuze van de uit te voeren werken en de eventueel daarbij nodig zijnde solisten en begeleiding. De dirigent heeft te allen tijde de bevoegdheid de medewerking aan repetities en concerten te ontzeggen aan hen, die daarvoor naar zijn oordeel de vereiste geschiktheid missen en het gehalte daarvan zouden kunnen benadelen. De dirigent beoordeelt de muzikale en vocale geschiktheid van de aspirant-leden en bepaalt de koorpartij waartoe zij zullen gaan behoren.De dirigent kan door het bestuur worden uitgenodigd tot het bijwonen van bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij heeft in deze vergaderingen een adviserende stem.

Artikel 18
Kleding

Tijdens uitvoeringen en andere door het bestuur te bepalen gelegenheden, dienen de uitvoerende leden zich als volgt te kleden:
        * Smoking met ronde kraag (de zogenaamde sjaalkraag), voorzien van verenigingspochet.
        * Wit overhemd met normaal boord en blinde sluiting, voorzien van verenigingsstrik.

         * Zwarte sokken.
        * Vlakke, geklede, zwarte schoenen zonder opsmuk (geen sportschoenen).

Artikel 19

Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld in een algemene ledenvergadering, nadat het bestuur de voorstellen daartoe minstens acht dagen vóór deze vergadering aan de leden heeft bekend gemaakt.

Artikel 20

Dit huishoudelijk reglement, vastgesteld op 15 januari 1979, is gewijzigd bij besluiten van de Algemene Ledenvergaderingen, gehouden op 28 april 2003, 6 april 2004, 18 mei 2009, 13 juli 2009 , 10 April 2017 en 7 mei 2018

********